how to build your own site for free

27 juni 2019

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020 - 2023

Mobirise

“Ons dorp door een andere bril bekeken”. 

Voorzitter, de vakanties staan voor de deur en we kabbelen richting het zomerreces. Vanavond bespreken we de perspectiefnota en blikken we vooruit. Voor alles is een eerste keer zo ook voor mij als kersverse fractievoorzitter van de T@B. Laten we het houden op gezonde spanning.

Ik neem u vanavond mee tijdens een ‘rondje Hardinxveld-Giessendam’.

-- Het is mooi weer, we pakken de fiets en rijden langs mooie plekjes in ons mooie dorp. Tijdens wat tussenstops zullen een aantal voor de T@B belangrijke onderwerpen worden besproken. Laten we zeggen, het is zaterdag, rond de 23 graden, zon en weinig wind.

We starten de fietstocht en rijden via de Paralelweg naar de Sluisweg. Je komt dan al snel in gebieden waar sporten centraal staat. Links en rechts kan er volop gesport worden. Dan sluipt het onderwerp MAG ineens door je hoofd.

Er is in 2016, tijdens het aannemen van een amendement, afgesproken dat de kosten voor de penvoerder voor 2018 gedekt zou worden uit de reserve sociaal domein en dat deze kosten vanaf 2019 primair gedekt gaan worden binnen de bedrijfsvoering van de gemeente. Onze gemeente Hardinxveld-Giessendam wel te verstaan. Voor 2020 en verder is nog geen dekking gevonden. Het college stelt voor om 50K op te nemen voor 2020 en de jaren daarna twee keer 30K. In de risicoparagraaf staat opgenomen dat dit mogelijk niet toereikend zal zijn. Wat de T@B betreft is dit inderdaad een risico en moet dit de laatste keer zijn.

Voorzitter, mijn partij is op dit moment niet gelukkig hoe de MAG op sommige punten wordt uitgevoerd na invoering van nieuwe regels die door Stuwkr8 zijn ingevoerd.

De T@B is voor de MAG, maar niet op deze manier. Dit lijkt veel op de oude subsidieregeling. Mijn vraag is aan de wethouder, wat gaat de wethouder hieraan doen?

-- We stappen weer op de fiets en zetten onze tocht voort. Als je veel inspanningen verricht moet je waken voor de hongerklop. Het is mooi weer en we gaan op zoek naar een terras ergens in ons dorp.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Er is een terras aanwezig bij ‘de Buurman’ op het hoekje van de Peulenstraat - Talmastraat. Daar aangekomen bestellen we een hapje en een drankje. Onder het genot van dit drankje kom je al snel op het punt “Verlevendiging van het Centrum”.

Het doet de T@B goed dat dit onderwerp is opgenomen in de perspectiefnota. Het coalitieprogramma zegt daar iets over en in ons verkiezingsprogramma staat het ook  vermeld. Het doet de T@B dus goed dat alle seinen op groen staan. Hierna komt altijd de ‘ja maar’ om de hoek kijken. 

Er is onlangs door het college een pilot gestart voor een terras bij ‘t Kraaienest en de Buurman. De uitkomst is dat het terras bij de Buurman definitief is en dat er nog een vervolgonderzoek uitgevoerd gaat worden naar de mogelijkheden voor een terras bij ‘t Kraaienest. Dit deel van de pilot is stop gezet met als voornaamste reden ‘onveilige situatie’. Voorzitter, ik vraag mij dan een aantal zaken af.

Toen de pilot destijds is gestart waren de omstandigheden dezelfde als dat ze nu zijn. Als de reden is dat de verkeersveiligheid in het geding is, dan was dat vooraf toch ook al bekend? Zijn er in de tijd dat het terras er even heeft gestaan, onveilige situaties ontstaan of erger, ongelukken gebeurt? De Damstraat nodigt niet uit om hard te rijden en als automobilist ben je ‘te gast’ in of rondom het centrum van ons dorp.

Als we streven naar een “verlevendiging van het centrum” is het stopzetten van deze pilot op voorhand een verkeerd signaal. De T@B vraagt aan de andere partijen wat zij hiervan vinden en roept het college op om het terras, totdat bekend is wat de uitslag van het onderzoek is, terug te plaatsten. Tevens vraag ik het college de uitkomst van het onderzoek, welke in week 26 opgeleverd zou moeten zijn, te delen met de ondernemer en de aanbevelingen nog voor de zomer door te voeren.

-- Het drankje is gedronken en samen met het hapje is de hongerklop uitgebleven. Al fietsend ben je wel eens aan het fantaseren en rijden we langs het Facility Point en zie ik in mijn ooghoek een reclame boodschap van de Postcode Loterij. Ik heb ook een lot, wanneer wordt mijn miljoen een keer uitgekeerd? Je denkt dan aan een nieuwe auto, mooie vakantie of vernieuwingen in en rondom je huis. Alleen jammer dat dit nog steeds fantaseren is, want de realiteit is anders.

Er is in 2017 door de raad ingestemd met het voorgenomen besluit om het aandelenbelang van Eneco te verkopen. De verkoop staat gepland eind 2019 begin 2020. Het college rekent zich ook rijk en verwacht dat het 10 miljoen oplevert.

Dat is nog niet alles. Het college heeft het ook al ingevuld. De term die wij binnen de Veiligheidsregio vaak gebruiken is “nivea”. Dit betekent “niet invullen voor een ander”.

Verkoop de huid niet voordat de beer is geschoten. Ten eerst is Eneco niet verkocht en staan deze Euro’s niet op onze bankrekening. Op dit moment is het erg onrustig op onze aardbol. Spanningen op de handelsmarkt en in het Midden Oosten. Het bedrag kan ook zomaar tegenvallen en wat gaat er dan gebeuren met de voorgestelde bedragen en thema’s?

Op zichzelf zijn benoemde thema’s niet gek bedacht. De T@B zou graag zien dat het thema “voorzieningen” toegevoegd wordt. Denk hierbij aan het buitenbad. Het buitenbad is voor onze inwoners meer dan welkom.

De T@B snapt als we hiermee niet akkoord gaan, er problemen ontstaan in de resultaten. De T@B kan echter pas instemmen als het college toezegt hierop terug te komen zodra bekend is dat Eneco is verkocht en het bedrag is vastgesteld. Zodra het college dan met een voorstel komt kan het in de raad besproken worden. Hiermee houd je het zuiver, weet je wat er te verdelen is en hangen we daar mooi thema’s aan. De T@B vraagt het college om een toezegging dat zij met een nieuw voorstel komt. Niet op voorhand thema’s en bedragen vast leggen maar op een ander moment tijdens een debat over de thema’s en de bedragen te debatteren. Kan het college dat toezeggen?

-- Al rijdend is het wel raadzaam om de aandacht op de weg te blijven houden. Van al dat fantaseren ben je niet meer zo scherp. We zijn weer onderweg en fietsen over de mooie Rivierdijk. De wind steekt wat op, maar gelukkig we rijden op een e-bike dus even van de eco-stand af.

In de toekomstige ontwikkelingen wordt gesproken over “Overdracht beheer wegen waterschap” aan de gemeenten.

Op dit moment worden de wegen beheerd door het waterschap rivierenland. Het idee is om in overleg met Waterschap en Gemeenten dit beheer over te dragen naar de Gemeenten.

Al met al wordt de Gemeente hier niet beter van en zal dit tot hogere lasten leiden. De T@B schrikt van het feit dat deze hogere lasten wellicht moeten worden gecompenseerd door een OZB verhoging. Het mag bekend zijn dat wij als T@B daar niet voor zijn. Wellicht kunnen er bij onderhandelingen afspraken worden gemaakt over ruimere openingstijden voor de sluisjes in de zomerperiode, of oplossingen voor een goede ontsluiting vanuit ’t Oog naar het centrum. Het kan ook leiden tot kansen. De T@B houdt dit, ondanks dat het onderzoek nog loopt, nauwlettend in de gaten.

-- Via de sluisjes richting de IJzergieterij komen we langs de plek waar de locatie is gepland voor de buitendijkse jachthaven. We stappen hier even af om hier kort bij stil te staan.

Kan het college aangeven wat de stand van zaken is wat betreft de buitendijkse jachthaven?

-- Voor het laatste deel van onze fietstocht rijden we Boven Hardinxveld binnen. Komend vanaf Beneden Hardinxveld, rijdend langs het pontje links de bocht om. We komen langs de scholen “de Merwedeschool” en “de Regenboogschool”.

Voorzitter het laatste wat ik aan wil halen is de tijdelijke locatie voor de Regenboogschool. Toen de school onlangs is gebouwd zijn er leerlingen prognoses gemaakt. De daadwerkelijke leerlingen aantallen blijken hoger uit te vallen dan de prognose heeft gesteld. De aantrekkingskracht van een nieuwe school maar ook een levendige dorpskern, kan een verklaring zijn van deze hogere leerlingen aantallen. Het college stelt voor om een tijdelijke huisvesting te realiseren. De T@B stelt voor om de lange termijn leerlingenprognoses opnieuw tegen het licht te houden en serieus te overwegen om een permanente oplossing te bedenken voor uitbreiding van de Regenboogschool i.p.v. veel geld uit te geven aan ‘zeer lange’ tijdelijke oplossing.

Voorzitter, ik ga afronden. We maken nog een korte stop aan het strandje langs de rivier. We springen even snel in het water, zwemmen wat en rusten wat uit op het strandje. U bent meegenomen in mijn ludieke rondje Hardinxveld-Giessendam.

Ik dank een ieder die hard gewerkt heeft aan deze perspectiefnota.


Dick Fijnekam

Fractievoorzitter , Transparante Partij voor Algemeen Belang


27 juni 2019

T@B reactie op de jaar- rekening 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 27 juni 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de jaarrekening 2018 ingebracht. 

Mobirise


Terwijl ik dit betoog schrijf, zit ik in mijn zwembroek buiten in mijn tuin terwijl veel kinderen genieten van het mooie weer. Er wordt volop gezwommen in de Giessen nabij de Peulensluis. Velen van hen weten niet dat wij ooit een fraai buitenzwembad hadden. Helaas hebben wij in de media moeten lezen dat het initiatief van enkele ondernemers is mislukt. Maar gelukkig konden wij in het Algemeen Dagblad van 22 juni jl. lezen dat onze wethouder Trudy Baggerman bezig is met een nieuw reddingsplan; wat zou het geweldig zijn als de buitenbaden van zwembad De Duikelaar na zoveel jaar weer beschikbaar zijn voor onze jeugd! 

Maar nu terug naar de jaarrekening 2018. Een jaarrekening die ons een positief resultaat toont van € 29.600,00. In vergelijking met voorgaande jaren een beduidend lager resultaat, maar daarom niet minder fraai.

Het genoemde resultaat wordt veroorzaakt door een aantal voor- en nadelen. En voordit resultaat heeft het college een bestemmingsvoorstel gepresenteerd. Voorzitter, met dit voorstel kunnen wij instemmen!

Echter, het CDA heeft een amendement ingediend waarbij voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het Sociaal Domein volgens het raadsbesluit van 07 juli 2016 terug te storten in de Reserve Sociaal Domein. Uiteraard begrijpen wij deze voorgestelde wijziging, maar wij zijn benieuwd naar de mening van het college. Wel vragen wij ons af wat het nut is nu de Rijksbijdrage sinds 2019 in de Algemene Uitkering is opgenomen.

Verder wil ik graag kort stilstaan bij een voor de fractie van de T@B belangrijke mijlpalen.

- - Klimaatbestendiger maken gemeente voor extreme regenval (pag. 21)

In Het Kompas van gisteren stond te lezen dat het Waterschap Rivierenland voornemens is een nieuw gemaal te gaan bouwen in onze gemeente aan het einde van het Kanaal van Steenenhoek. Om het water daar te krijgen wordt er een boezem aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede. Tijdens een eerdere bijeenkomst van het Waterschap werd verteld dat deze boezem, afhankelijk van de capaciteit van dit gemaal, tot zo’n 100m breed kan worden! Deze maatregel moet uiteindelijk voorkomen dat onze Alblasserwaard onderloopt als gevolg van klimaatverandering. 

Dit is een ingrijpende maatregel die verstrekkende gevolgen heeft voor onze inwoners! Ook zijn wij benieuwd naar de oplossingen die gevonden moeten worden om de spoorlijnen en de snelweg te passeren.

- - Maritieme Opleiding (Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs pag. 23)

Gisteren konden wij in Het Kompas lezen dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Het Gilde Vakcollege Techniek en de STC Group een overeenkomst hebben getekend die de realisatie van een opleidingstraject op MBO en zo mogelijk op HBO niveau voor de maritieme techbedrijven; geweldig dat het initiatief van onze oud-wethouder Benhard van Houwelingen door het huidige college is omgezet in concrete actie;dit doet de fractie van de T@B deugd!

- - Verkenning privatisering sporthallen (Nieuwe sportvoorziening Boven-Hardinxveld pag. 32) 

Wij zijn content met het gegeven dat de verkenning loopt en hopen dat sporthallen “De Wielewaal” en “De Appelgaard” op niet al te lange termijn in een andere beheersvorm kunnen worden overgedragen.

- - Afval gebruiken als grondstof (pag. 42)

Het scheiden van afval en de hiermee gepaard gaande kosten zijn al langer een zorg van de T@B. Zo hebben wij de tarieven tijdens Het Debat van december 2018 ook aan de orde gesteld. Wij zijn als het gaat om de tarieven van afvalinzameling in de toekomst niet gerustgesteld; wanneer er geen afdoende aanpassingen in het inzamelsysteem worden doorgevoerd, zal een verdere stijging van de tarieven onafwendbaar zijn. Wij kijken dan ook met belangstelling uit naar de resultaten van de evaluatie die door het bestuur van Waardlanden wordt uitgevoerd.

- - Terugdringen Overhead, inhuur van externen& arbeidskosten (pag. 50 & 61 & 198)

De fractie van de T@B is altijd scherp op de kosten van overhead en uitvoering inclusief de kosten van inhuur. Daarom ook hebben wij gevraagd naar een toelichting op de gestegen kosten van inhuur met € 160K. Dit antwoord heeft ons gerustgesteld en wij gaan er dan ook vanuit dat voor het lopende jaar deze kosten gaan dalen. Uiteindelijk is er op personeelskosten zo’n € 635K minder is uitgegeven.

- - Verminderen schuld en groei rentedruk (pag. 50 & 91)

Het stokpaardje van de T@B! Vanaf 2014 maakt de T@B onderdeel uit van het college en hebben wij samen met onze coalitiepartners ingezet op het verlagen van de schuldenlast en de hiermee gemoeid gaande rentelast. Gelukkig zijn ook dit jaar de langlopende schulden met bijna € 4MIO afgenomen en ook de rentelast is met ruim € 115K verminderd. Ook zijn er in 2018 geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.

En ja, ik weet dat er kortlopende leningen zijn afgesloten, maar hier wordt gelukkig geen rente voor betaald. Voor de volledigheid: Deze leningen zijn aangegaan omdat een aantal grotere opbrengsten zijn doorgeschoven naar 2019. 

- - Paragraaf Lokale Heffingen (pag. 68)

In de getoonde tabel wordt helaas een verkeerd percentage vermeld. Voor het jaar 2018 zijn de woonlasten niet gestegen, maar juist gedaald. Onze technische vraag hierover werd gelukkig positief bevestigd.

Ook het percentage over 2017 geeft een verkeerd beeld. In dat jaar zijn de woonlasten met slechts 1,0% gestegen en niet met de vermelde 5,6%!

- - GR Drechtsteden (Toelichting op de balans pag. 142)

Als gevolg van de invlechting is afgesproken dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam afziet van toekomstige winstuitkeringen voor een totaalbedrag van € 700K. Inmiddels is hier voor 2017 reeds € 92,5K en voor 2018 314K afgeboekt op dit bedrag van € 700K. Er resteert daarom nog “slechts” een bedrag van € 293,5K. Voor de fractie van de T@B zijn dit positieve ontwikkelingen!

- - Reserves (pag. 147)

Ook de ontwikkeling van de reserves & voorzieningen worden op de voet gevolgd. De jaarrekening toont aan dat deze in 2018 met zo’n € 1.200K zijn toegenomen. Zoals ik vorig jaar ook opmerkte, neemt de financiële kracht en stabiliteit van onze gemeente weer verder toe!

- - Tot slot

Voorzitter, de jaarrekening 2018 kan rekenen op de goedkeuring van de fractie van de T@B inclusief de voorgestelde bestemming van het exploitatieresultaat.

Graag wil ik eindigen met een dankwoord aan de ambtenaren die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de jaarrekening!


Henk van Tilborg 

raadslid , Transparante Partij voor Algemeen Belang15 juni 2019

T@B polst op Zomerbraderie mening over afvalbrengstation

HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 15 juni 2019 polste de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) de mening van inwoners over de nieuwe regels op het afvalbrengstation. De lokale partij stond met een, van hout gemaakte, bus en aanhanger op de Zomerbraderie in de Peulenstraat. 

Mobirise

Afvalbrengstation

De nieuwe regels op het afvalbrengstation zijn al langer onderwerp van gesprek. Waardlanden voert deze taak uit voor de gemeente, maar heeft onlangs nieuwe regels gemaakt. Hierdoor is het voor

inwoners met een aanhanger of auto met bedrijfsreclame niet meer mogelijk om afval te brengen. Om bedrijven te weren is dat geen verkeerde keuze, maar hier kunnen inwoners ook onder lijden. Een beschikbare aanhanger van Waardlanden lenen vinden veel inwoners ongemakkelijk, onder andere omdat de gebruikstijd te kort is. Op de Zomerbraderie konden inwoners hun mening invullen en kregen zij van de T@B een zakje lekkere autodrop.

Zorgkosten  

Tijdens de Zomerbraderie voerde de lokale partij ook gesprekken met inwoners over de kostenstijging in de zorg. De T@B vroeg aan inwoners waarvan de gemeente de zorgkosten het beste kan betalen. Er ontstonden goede gesprekken. De T@B-tent was voorzien van een pop verkleed als verzorgende.

Aan de slag  

Ondanks kleine regenbuien kijkt de lokale partij terug op een geslaagde Zomerbraderie. De T@B gaat aan de slag met de opgehaalde informatie. Meer hierover leest u binnenkort op www.tabhg.nl. Heeft u hierover vragen dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de T@B. 

Mobirise
Adres

Rivierdijk 97
3372 BJ Hardinxveld-Giessendam

Contacten

secretariaat@tabhg.nl       Telefoon 06 - 21 68 23 74